Ankara öğrenci yurt fiyatları

Ankara öğrenci yurt fiyatları

Ankara öğrenci yurt fiyatları Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Öğrenciler arasındaki adaleti sağlamak ve Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarını bir düzen içerisinde yürütmek amacıyla M.E.B. Öğrenci barınma hizmetleri yönergesi esasları doğrultusunda Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Disiplin kurulu oluşturulmuştur. Ankara öğrenci yurt fiyatları Disiplin kurulu; Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci Yurt müdürün başkanlığında, Yurt müdürün asıl ve yedek olarak seçtiği bir yönetim memuru ve öğrenci temsilcisinden oluşur.  Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.   Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.  Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Disiplin Kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Yurt müdürün havalesi üzerine ve en çok yedi işgünü içinde sonuçlandırır. Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde Yurttan çıkarma işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır. Ankara öğrenci yurt fiyatları Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Disiplin Kurulu, her dönem başında ( Ekim Ayında) toplanarak yurdun düzen ve disiplini ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır. Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Yurt yönetimince yapılır. Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak yurtta bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir. Ankara öğrenci yurt fiyatları Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında Yurt Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder. Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir. Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır. Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, Eyüboğlu Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarında yurt yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir